matuskova

 
Naše zariadenie

Domov sociálnych služieb, Matúškova 1631
  účelová dvojposchodová budova so záhradou sa nachádza takmer v centre mesta. 42 klientom, prevažne deťom s rôznym druhom postihnutia, poskytujú sa sociálne služby dennou a týždennou formou pobytu. Špecifikom je rozšírená práca s klientmi s autizmom. Je to jediné zariadenie poskytujúce komplexnú starostlivosť, vrátane vzdelávania klientov v rozsahu celej povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie sa realizuje v špeciálnej základnej škole, umiestnenej v budove zariadenia.
Zariadenie núdzového bývania, Záskalická 907 – jednoposchodová budova s veľkou záhradou a oddychovou zónou, s hojdačkami, kolotočmi a preliezkami pre deti sa nachádza v mestskej časti Záskalie. V zariadení s celoročným pobytom je umiestnených 32 osôb, prevažne matky s deťmi, na ktorých bolo páchané násilie a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie.

Poradenské centrum, M. Hattalu 2162 - 
je odborné pracovisko, ktoré sa zaoberá problematikou domáceho násilia, špecializovane násilím páchaným na ženách a deťoch v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Bezplatne poskytuje pomoc a odborné poradenstvo obetiam domáceho násilia, spísanie konkrétnych právnych podaní v oblasti rodinného práva, pomoc pri riešení bývania v krízovej situácií, poradenstvo o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sociálnu asistenciu, preventívne činnosti.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.