matuskova

Domov sociálnych služieb a ZNB Dolný Kubín

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

  Rozpočet na rok 2016

I. úprava rozpočtu zo dňa 25.4.2016

        95 000,00 EUR      
 v tom:  
 210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                 0,00 EUR
 220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby                   92 489,00 EUR
 290 - iné nedaňové príjmy          2511,00 EUR
   
 Výdavky spolu:       592 643,00 EUR
 v tom:  
 Bežné výdavky /41/:       494 561,00 EUR
 Bežné výdavky /46/:         95 000,00 EUR
 610 - Mzdy:       333 712,00 EUR
 620 - Odvody:       124 625,00 EUR
 630 - Tovary a služby:       126 273,00 EUR
 640 - Bežné transféry:           4 951,00 EUR
   
 Počet zamestnancov  42,5

Aktualizované 15.1.2016

 


 

 

Rozpočet na rok 2015

celkom /46/:   
 Výdavky spolu:            2250,00 EUR
 v tom:  
 Bežné výdavky /41/:            2250,00 EUR
         
 610 - Mzdy:            1643,00 EUR
 620 - Odvody:              607,00 EUR
        
       
   
 Počet zamestnancov  42,5
Aktualizované dňa 15.5.2015

 
 

II. úprava rozpočtu zo dňa 6.7.2015

   
 Výdavky spolu:            3839,00 EUR
  z toho:  
 600 Bežné výdavky            3839,00 EUR
 z toho:        
Tovary a služby: /46/
oprava kuchyne, omietok
sklad potravín
           2169,00 EUR
/111/ dotácia MPSVR              1503,00 EUR
/41/ Spolufinancovanie                 167,00 EUR 
       
   
 Počet zamestnancov  42,5
Aktualizované dňa 15.10.2015

 
 

IV. úprava rozpočtu zo dňa 22.12.2015

   
 Výdavky spolu:            6 594,00 EUR
  z toho:  
 600 Bežné výdavky            6 594,00 EUR
 z toho:        
Mzdy, platy, služ. prijmy a OOV
Poistné a odvody do poisťovní      
           4 886,00 EUR
           1 708,00 EUR
             
                  
       
   
 Počet zamestnancov  42,5

 

 

Aktualizované dňa 22.12.2015