matuskova

Služby DSS Matúškova

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov sú poskytované  sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia. Poskytuje prijímateľom sociálnej služby obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie. Poskytuje a zabezpečuje ďalšie činnosti: záujmovú činnosť a vzdelávanie. Vzdelávaciu činnosť v značnej miere zabezpečuje Spojená  škola, ktorá má sídlo v zariadení.  Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline a pracovníci (špeciálni pedagógovia) sú pracovníkmi rezortu školstva.

            Zariadenie DSS poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, (podľa Z.z. č. 448/2008, § 38).