matuskova

Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb

Podmienky kvality sociálnej služby:

·         Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

·         Nový zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008.

·         Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.

·         Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Podmienky kvality sa hodnotia v 4 oblastiach:

I. Oblasť

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – popisujú základné hodnoty a princípy poskytovania sociálnej služby.

Kritéria:

1.     Základné ľudské práva a slobody.

2.     Sociálny status prijímateľa sociálnej služby.

3.     Vzťahy, rodina a komunita.

II. Oblasť

Procedurálne podmienky 

Kritéria:

1.     Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby.

2.     Určenie postupov a podmienok poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy.

3.     Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

4.     Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby.

5.     Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby.

6.     Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia.

7.     Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych plánov.

8.     Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopnosti a cieľov.

9.     Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby.

10.  Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej služby.

 III. Oblasť

Personálne podmienky 

Kritéria:

1.     Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinnosti a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám.

2.     Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.     Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úlou a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

4.     Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby.

IV. Oblasť

Prevádzkové podmienky:

Kritéria:

1.     Zabezpečenie prevádzkových podmienok zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.     Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytnutej sociálnej službe, ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme.

3.     Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu.

4.     Určenie pravidiel prijímania darov.

 Viacúrovňový systém hodnotenia podmienok kvality:

            


 

Oblasti sú dôležité rámce poskytovania sociálnych služieb.

Jednotlivé oblasti sú rozdelené do viacerých kritérií, ktoré tieto rámce bližšie špecifikujú.

      Pre každé kritérium je stanovený štandard, ktorý pomenúva znaky kvality v danom kritériu  a   oblasti poskytovanej sociálnej služby.

      V indikátoroch sú v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach popísané parametre, ktoré sa budú pri hodnotení kvality posudzovať.